{{ category.name }}
ID Tên Tối thiểu/Tối đa Loại Giá $/1000 Thời gian trung bình 🗒 Mô tả
{{ service.id }} {{ service.name }} {{ service.min }}/{{ service.max }} {{ service.type }} {{ service.rate | exchange | currencyRound }} {{ service.average_delivery }}
No services
Không có dịch vụ nào phù hợp với tiêu chí tìm kiếm của bạn